Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het doel van Interieurgroothandels.nl is het bij elkaar brengen van interieur groothandels, fabrikanten, distributeurs en hun wederverkopers. Deze kwalitatieve website is dé informatiebron voor wederverkopers in meubilair en interieur decoratie. Interieurgroothandels.nl wordt wekelijks gevonden door honderden interieur professionals.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen uw bedrijf en Interieurgroothandels.nl.

Kosten & opzegbaarheid

De maandelijkse kosten voor een vermelding op Interieurgroothandels.nl worden per jaar gefactureerd. Omdat wij willen dat u tevreden bent en een vermelding op onze site daadwerkelijk wat voor u oplevert is een vermelding op de site maandelijks opzegbaar. Op het moment van opzeggen gaat de opzegging in vanaf de eerst volgende maand. Bijvoorbeeld: op 14 november geeft u schriftelijk of per e-mail uw opzegging aan ons door. Dan loopt uw vermelding nog t/m 30 november. Vanaf 1 december worden er geen kosten meer in rekening en verdwijnt uw vermelding van de site.

De kosten voor de vermelding worden jaarlijks vooraf gefactureerd, maar bij eerder opzeggen wordt het restant bedrag gecrediteerd. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Mocht er een prijswijziging plaatsvinden dan zal dit jaarlijks voor ingang van een nieuw vermeldingsjaar worden gecommuniceerd.

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Contractduur

Wij hanteren geen minimale contractduur. U kunt te allen tijden per direct opzeggen per e-mail, dan wel schriftelijk. Interieurgroothandels.nl behoudt zich het recht voor deze overeenkomst eenzijdig zonder opzegtermijn te ontbinden.

Aansprakelijkheid

Interieurgroothandels.nl is niet aansprakelijk voor schade die Adverteerder lijdt door tekortkomingen van Interieurgroothandels.nl en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst.

Interieurgroothandels.nl is evenwel niet aansprakelijk voor:

    1. bij Adverteerder of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Adverteerder aan Interieurgroothandels.nl of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Adverteerder; en
    2. bij Adverteerder of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Interieurgroothandels.nl ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en/of andere derden.
  1. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Interieurgroothandels.nl en de door Interieurgroothandels.nl ingeschakelde derden voor door Adverteerder geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
  2. Aansprakelijkheid van Interieurgroothandels.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  3. Adverteerder is gehouden Interieurgroothandels.nl schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Interieurgroothandels.nl en Adverteerder.
  4. Indien Interieurgroothandels.nl ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Adverteerder wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.
  5. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat Adverteerder de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Interieurgroothandels.nl schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
  6. Adverteerder vrijwaart Interieurgroothandels.nl voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die Adverteerder aan Interieurgroothandels.nl verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.